คณะผู้บริหาร

นายกเทศมนตรีตำบลสันมะค่า

รองนายกเทศมนตรีตำบลสันมะค่า

รองนายกเทศมนตรีตำบลสันมะค่า

เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลสันมะค่า

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลสันมะค่า