คณะผู้บริหาร

นายบุญเพ็ง กำแหง

นายกเทศมนตรีตำบลสันมะค่า

นายนพดล พยามะโน

รองนายกเทศมนตรีตำบลสันมะค่า

นายธนกฤต กล้าหาญ

รองนายกเทศมนตรีตำบลสันมะค่า

นายฐาวุฒิ พรพุทธินันท์

เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลสันมะค่า

นายพล สุวรรณรินทร์

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลสันมะค่า