คณะผู้บริหาร

นายธวัชชัย จรูญชาติ

นายกเทศมนตรีตำบลสันมะค่า เบอร์โทรศัพท์ : 099-2561742

นายนพดล พยามะโน

รองนายกเทศมนตรีตำบลสันมะค่า เบอร์โทรศัพท์ : 082-8945447

นางคนึงนิตย์ สอนโคตร

รองนายกเทศมนตรีตำบลสันมะค่า เบอร์โทรศัพท์ : 084-8071385

นายฐาวุฒิ พรพุทธินันท์

เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลสันมะค่า เบอร์โทรศัพท์ : 061-3525368

นายบุญเพ็ง กำแหง

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลสันมะค่า เบอร์โทรศัพท์ : 084-7410096