คณะผู้บริหารฝ่ายประจำ

นางสกุณา พรหมมา

ปลัดเทศบาลตำบลสันมะค่า เบอร์โทรศัพท์ : 093-1371514

นางสาวสายทอง ต๊ะวิชัย

รองปลัดเทศบาลตำบลสันมะค่า เบอร์โทรศัพท์ : 089-9905005

นายสำเริง ชัยรัตน์

หัวหน้าสำนักปลัด เบอร์โทรศัพท์ : 081-3869730

-ว่าง-

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ เบอร์โทรศัพท์ : -

นางแสงทวน วงศ์ราษฎร์

ผู้อำนวยการกองคลัง เบอร์โทรศัพท์ : 085-7151721

นายพิเชษฐ คำนวล

ผู้อำนวยการกองช่าง เบอร์โทรศัพท์ : 085-7201006

นางสาวสายทอง ต๊ะวิชัย

รองปลัดเทศบาลรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา เบอร์โทรศัพท์ : 089-9905005