ทำเนียบสภาเด็กและเยาวชนตำบลสันมะค่า

นายศุภเชษฐ์ ทาบุญ

ประธานสภาเด็กและเยาวชนตำบลสันมะค่า

นางสาวรัชนีกร พลทามูล

รองประธานสภาเด็กและเยาวชนตำบลสันมะค่า

นางสาวอริสา วิชัยรัตน์

รองประธานสภาเด็กและเยาวชนตำบลสันมะค่า

นายเอกนรินทร์ ชัยยา

เลขานุการ

นายธนากร ยารวง

เหรัญญิก

นางสาวปิยธิดา เสนนอก

ประชาสัมพันธ์

นางสาวมัทนพร วรศรี

ประชาสัมพันธ์

นางสาวดาราพร มั่นเหมาะ

วิชาการ

นางสาวอินทิรา คงไธสง

วิชาการ

นายสาธิต สาโท

วิชาการ

นายธนภัทร มาฟู

วิชาการ

นายกฤษดา งามเมือง

กีฬาและนันทนาการ

นายภัคพล ภู่บัว

กีฬาและนันทนาการ

นายอัครเดช ประภาเวสัง

กีฬาและนันทนาการ

นายศุภกิจ ธิสม

กีฬาและนันทนาการ

นายภานุพงศ์ ก้อนคำ

ปฏิคม

นางสาวปรารถนา ฉันทไพบูลย์

ปฏิคม

เด็กชายศิวกร อัครชาติ

ปฏิคม

เด็กหญิงกัลยรัตน์ ศรีภูมาตร

ฝ่ายเอกสารและทะเบียน

เด็กหญิงธิดารัตน์ ปาเปาอ้าย

ฝ่ายเอกสารและทะเบียน

เด็กชายณัฐภูมิ ทุมาศิลป์

ฝ่ายอาคารและสถานที่

เด็กชายรัชชานนท์ เพียเพ็ง

ฝ่ายอาคารและสถานที่

เด็กชายทศภาค โพธิจันทร์

ฝ่ายอาคารและสถานที่