ทำเนียบสภาเด็กและเยาวชนตำบลสันมะค่า 2563

นายศุภเชษฐ์ ทาบุญ

ประธานสภาเด็กและเยาวชนตำบลสันมะค่า

นางสาวรัชนีกร พลทามูล

รองประธานสภาเด็กและเยาวชนตำบลสันมะค่า

นางสาวอริสา วิชัยรัตน์

รองประธานสภาเด็กและเยาวชนตำบลสันมะค่า

นายเอกนรินทร์ ชัยยา

เลขานุการ

นายธนากร ยารวง

เหรัญญิก

นางสาวปิยธิดา เสนนอก

ประชาสัมพันธ์

นางสาวมัทนพร วรศรี

ประชาสัมพันธ์

นางสาวดาราพร มั่นเหมาะ

วิชาการ

นางสาวอินทิรา คงไธสง

วิชาการ

นายธนภัทร มาฟู

วิชาการ

นายกฤษดา งามเมือง

กีฬาและนันทนาการ

นายภัคพล ภู่บัว

กีฬาและนันทนาการ

นายอัครเดช ประภาเวสัง

กีฬาและนันทนาการ

นายศุภกิจ ธิสม

กีฬาและนันทนาการ

นายนพกร ชัยวรณ์

กีฬาและนันทนาการ

นายก้องภพ โพนชัยยา

กีฬาและนันทนาการ

นายภานุพงศ์ ก้อนคำ

ปฏิคม

นางสาวปรารถนา ฉันทไพบูลย์

ปฏิคม

เด็กชายศิวกร อัครชาติ

ปฏิคม

เด็กหญิงกัลยรัตน์ ศรีภูมาตร

ฝ่ายเอกสารและทะเบียน

เด็กหญิงธิดารัตน์ ปาเปาอ้าย

ฝ่ายเอกสารและทะเบียน

เด็กหญิงอวรรษดา ไอยรา

ฝ่ายเอกสารและทะเบียน

เด็กชายณัฐภูมิ ทุมาศิลป์

ฝ่ายอาคารและสถานที่

เด็กชายรัชชานนท์ เพียเพ็ง

ฝ่ายอาคารและสถานที่

เด็กชายทศภาค โพธิจันทร์

ฝ่ายอาคารและสถานที่

นายอานนท์ พรมตา

ฝ่ายอาคารและสถานที่