ทำเนียบสภาเด็กและเยาวชนตำบลสันมะค่า 2564

นายลัทธพล ยะกลิ้ง

ประธานสภาเด็กและเยาวชนตำบลสันมะค่า

นายอานนท์ พรมตา

รองประธานสภาเด็กและเยาวชนตำบลสันมะค่า

นางสาวอารีรัตน์ วิรัตน์เกษม

รองประธานสภาเด็กและเยาวชนตำบลสันมะค่า

นายภานุพงศ์ ก้อนคำ

เลขานุการ

นางสาวภาวิกา ธีระพิจิตร์

ผู้ช่วยเลขานุการ

นางสาวอกรกนก รัตนรัตน์

เหรัญญิก

นางสาวอวรรษดา ไอยรา

เหรัญญิก

นางสาวธิดารัตน์ ปาเปาอ้าย

วิชาการ

เด็กชายศิวกร อัครชาติ

วิชาการ

นายโภคิน สนธิ

ประชาสัมพันธ์

นายศุภกิจ ธิสม

กีฬาและนันทนาการ

นายนพกร ชัยวรณ์

กีฬาและนันทนาการ

นายก้องภพ โพนชัยยา

กีฬาและนันทนาการ

เด็กชายกัญฐ์พิทักษ์ หาญณรงค์

กรรมการ

เด็กชายศิริราช ทุ่มนานอก

กรรมการ

เด็กชายชญานนท์ นนทะคำจันทร์

กรรมการ

เด็กชายภานุพงศ์ อินทร์จันทร์

กรรมการ