วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนา

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แนวทางการก่อสร้าง/ปรับปรุงถนน
1.2 แนวทางการก่อสร้าง/ปรับปรุงรางระบายน้ำ
1.3 แนวทางการติดตั้ง/ปรับปรุงไฟฟ้าสาธารณะ
1.4 แนวทางการก่อสร้าง/ปรับปรุงประปาหมู่บ้าน
1.5 แนวทางการจัดบริการสาธารณะ
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ
2.1 แนวทางการบริหารจัดการแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและเพื่อการเกษตร
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน คน เศรษฐกิจและสังคมตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
3.1 แนวทางการพัฒนาผู้นำและจิตอาสา
3.2 แนวทางการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
3.3 แนวทางการพัฒนาการเสริมสร้างความเข็มแข็งให้กับชุมชน
3.4แนวทางการพัฒนาจัดระเบียบชุมชน
3.5 แนวทางการพัฒนาสังคมและสวัสดิการสังคม
3.6 แนวทางการพัฒนาด้านประชาคมอาเซียน
3.7 แนวทางการพัฒนาที่อยู่อาศัยและที่ทำกิน
4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา
4.1 แนวทางพัฒนาการส่งเสริมการศึกษาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
4.2แนวทางการส่งเสริมการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข
5.1 แนวทางการพัฒนาแกนนำด้านสาธารณสุข
5.2แนวทางการเสริมสร้างสุขภาพและการป้องกันโรค
6.  ยุทธศาสตร์ด้านการเกษตร
6.1แนวทางการพัฒนาความรู้และการผลิตสินค้าเกษตรครบวงจร
6.2 แนวทางการพัฒนาการสร้างความมั่นคงทางอาหาร
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
7.1 แนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
7.2 แนวทางการป้องกันและกำจัดขยะมูลฝอย
7.3 แนวทางการส่งเสริมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
7.4 แนวทางการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน
8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมและรัฐพิธี
8.1 แนวทางการส่งเสริมพระพุทธศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม และรัฐพิธี
8.2 แนวทางปกป้องเทิดทูน 3 สถาบันหลัก
9. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านประชารัฐ
9.1 แนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
9.2 แนวทางการพัฒนาองค์กร
9.3 แนวทางการบริหารจัดการสาธารณภัยและภัยพิบัติ
Print Friendly, PDF & Email