สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

 

 


สภาพทั่วไป และข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลทั่วไป : ตำบลสันมะค่า อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย ตั้งอยู่ห่างจากตัวที่ว่าการอำเภอป่าแดดระยะทาง 7 กิโลเมตร

ที่ตั้ง : ห่างจากตัวจังหวัดเชียงรายไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ เป็นระยะทาง 57 กิโลเมตร โดยมี สภาตำบลสันมะค่าที่ยกฐานะจัดตั้งเป็นเทศบาลสันมะค่าตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2540 และในปัจจุบันได้รับการยกฐานะตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2552 จัดตั้งเป็นเทศบาลตำบลสันมะค่า เป็นหน่วยงานรับผิดชอบในการดูแลและตอบสนองปัญหาและความต้องการของประชาชน ภายใต้ขอบเขตพื้นที่รับผิดชอบ 27,393 ไร่ หรือประมาณ 43.83 ตารางกิโลเมตร

 

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ           ติดต่อตำบลป่าแดด อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย (เทศบาลตำบลป่าแดด)
  • ทิศตะวันออก    ติดต่อตำบลหงส์หิน (เทศบาลตำบลหงส์หิน) และตำบลลอ (เทศบาลตำบลลอ) อำเภอจุน จังหวัดพะเยา
  • ทิศใต้               ติดต่อตำบลห้วยลาน(เทศบาลตำบลห้วยลาน) อำเภอดอกคำใต้และตำบลห้วยแก้ว (เทศบาลห้วยแก้ว) กิ่งอำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา
  • ทิศตะวันตก      ติดต่อตำบลศรีโพธิ์เงิน (เทศบาลศรีโพธิ์เงิน) อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย

พื้นที่ตำบลสันมะค่า

  • พื้นที่ทำการเกษตร  23,616 ไร่  คิดเป็นร้อยละ  86.2   ของพื้นที่ทั้งหมด
  • พื้นที่อยู่อาศัย  1,450  ไร่  คิดเป็นร้อยละ    5.3   ของพื้นที่ทั้งหมด
  • พื้นที่ป่าไม้  2,000  ไร่  คิดเป็นร้อยละ    7.3   ของพื้นที่ทั้งหมด
  • พื้นที่อื่นๆ   327  ไร่   คิดเป็นร้อยละ    1.2  ของพื้นที่ทั้งหมด
  • รวมพื้นที่ทั้งหมด 27,393  ไร่ หรือประมาณ  43.83  ตารางกิโลเมตร

หมู่บ้านและประชากรในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ( ณ มกราคม 2559)

หมู่ที่ บ้าน ประชากรชาย
(คน)
ประชากรหญิง
(คน)
รวม
(คน)
หลัง
คาเรือน
ครัวเรือน
1 สันมะค่า 211 235 446 155 155
2 วังผา 419 405 824 252 252
3 สันบัวคำ 283 319 602 196 196
4 สันติธรรม 234 255 489 150 150
5 วังน้อย 563 540 1,103 279 279
6 วังอวน 147 124 271 89 89
7 สันป่าคาม 270 274 544 179 179

8

วังศิลา

480

452

932

240

240

รวม

2,607

2,604

5211

1,540

1,540

 

ความหนาแน่นของประชากรต่อพื้นที่เฉลี่ย 96.08 คนต่อตารางกิโลเมตร 

จำนวนประชากรช่วงอายุ

กลุ่มอายุ

ชาย

หญิง

รวม

00 - 10

280

267

547

11 – 20

315

320

635

21 – 30

372

355

727

31 – 40

404

380

784

41 – 50

457

487

955

51 – 60

406

391

797

60 – 70

242

241

483

71 – 80

87

109

196

81 – 90

44

40

84

90 – 100

3

11

14

101 +

0

0

0

รวม

2,610

2,601

5,211

 

ภูมิประเทศ : สภาพภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มล้อมรอบด้วยภูเขาและป่าไม้ที่ส่วนใหญ่อยู่ในเขตป่าอนุรักษ์สักลอ-ป่าแม่พุง มีแม่น้ำอิงและแม่น้ำพุงไหลผ่านหมู่บ้าน แม่น้ำอิงเป็นเสมือนแนวกั้นเขตแดนระหว่างเทศบาลตำบลสันมะค่ากับเทศบาลตำบลห้วยลาน อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ส่วนแม่น้ำพุงไหลผ่านหมู่บ้านและเป็นเสมือนแนวเขตแดนแบ่งหมู่บ้านในเขตตำบลออกเป็น 2 เขต เขตละ 4 หมู่บ้าน

ลักษณะภูมิอากาศ    


แหล่งน้ำธรรมชาติสายหลัก

1. ลำน้ำอิง  ระยะทาง 13 กิโลเมตร
2. ลำน้ำแม่พุง   ระยะทาง 5 กิโลเมตร

การประกอบอาชีพ ประกอบด้วย

1. ทำนาปี และนาปรัง
2. ปลูกลำไย
3. การปลูกแตงโม
4. การทอผ้าไหม

การค้าการลงทุน

1.ร้านค้าทั่วไป 34 แห่ง
2.ตลาดสด 2  แห่ง
3.โรงงานขนาดเล็ก 1 แห่ง
4.โรงอบลำไย  4  แห่ง
5.โรงสีข้าวชุมชน 2  แห่ง
6.ปั๊มหลอดแก้วมือหมุน (ปั๊มหลอด) 11 แห่ง
7.ปั๊มน้ำมัน (ปั๊มหัวจ่าย)  2 แห่ง
8.ร้ายเสริมสวย  5 แห่ง
9.อู่ซ่อมรถ 6 แห่ง
10.โรงรับซื้อผลผลิตทางการเกษตร  2 แห่ง
11.ร้านอาหาร 14  แห่ง
12.ร้านเย็บผ้า 29   แห่ง
13.ร้านวัสดุก่อสร้าง  4 แห่ง
14.ปั๊มน้ำมัน 1  แห่ง
15.ร้านมือถือ 1  แห่ง
16.ร้านคาราโอเกะ 1  แห่ง
17.ร้านอินเตอร์เน็ต 1 แห่ง
18. ร้านปั้นโอ่ง 4  แห่ง

กลุ่มอาชีพ

1.กลุ่มทอผ้าไหมหมู่ที่  2, 5, 6, 8
2. กลุ่มจักสานผู้สูงอายุตำบลสันมะค่า
3. กลุ่มปุ๋ยหมักชีวภาพหมู่ที่   1-8
4. กลุ่มทำน้ำยาเอนกประสงค์หมู่ที่   4, 7
5. กลุ่มน้ำดื่มสะอาดหมู่ที่ 3, 4, 6, 7, 8
6. กลุ่มเย็บผ้าหมู่ที่  3, 7
7. กลุ่มข้าวกล้องหมู่ที่ 1,3,4,7

สินค้าและผลิตภัณฑ์ประจำตำบล

1.กลุ่มผ้าไหมหมู่ที่  2, 5, 6, 8
2.กลุ่มข้าวกล้องหมู่ที่   1,3,4,7
3.กลุ่มน้ำยาเอนกประสงค์หมู่ที่     7
4.กลุ่มเสื้อผ้ายืดสำเร็จรูปหมู่ที่ 3 , 4 ,2, 5, 6, 8

กลุ่มทางสังคม

1. กลุ่มพัฒนาสตรี
2. กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน
3. กลุ่มผู้พิการ
4. กลุ่มผู้สูงอายุ
5. ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน
6. อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
7. สายตรวจอาสา
8. สภาเด็กและเยาวชน
9. กลุ่มดอกรัก
10. กลุ่มผู้ใช้น้ำ
11. กลุ่มอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน
12. กลุ่มแม่บ้านสายใยรัก
13. สล่าชุมชน
14. ศูนย์บริการจัดการภัยพิบัติตำบลสันมะค่า

ด้านการศึกษา

1. มัธยมศึกษา 1 แห่ง
2. โรงเรียนประถม 1  แห่ง
3. โรงเรียนขยายโอกาส 1 แห่ง
4. ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน 8  แห่ง
5. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1 แห่ง
6. ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน 8 แห่ง
7. ศูนย์บริการอินเตอร์เน็ตตำบล 3  แห่ง
8.  ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุฯ 1 แห่ง

ด้านศาสนา

1. วัด/สำนักสงฆ์ 6 แห่ง
2.โบสถ์(คริสจักร) 1 แห่ง

ด้านวัฒนธรรมประเพณี

1. วัฒนธรรมความเชื่อแบบไทยอีสาน
2. วัฒนธรรมความเชื่อแบบไทยล้านนา

ประเพณีวัฒนธรรมที่สำคัญ

1. ประเพณีบุญบั้งไฟประจำตำบล
2. ประเพณีบวงสรวงพระธาตุลอมกู่
3. ประเพณีบวงสรวงดอยม่อนเลี่ยม

ด้านสาธารณสุข

1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ 1 แห่ง
2. สถานพยาบาลเอกชน 1 แห่ง
3. ร้านขายยาแผนปัจจุบัน 1 แห่ง
4. ศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน 8 แห่ง

การสงเคราะห์ชุมชน

1. ผู้สูงอายุ 798 คน
2. ผู้พิการ 162 คน
3. ผู้ติดเชื้อ 17  คน

 

ข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญ

ตำบลสันมะค่า มีพื้นที่ทั้งหมดโดยประมาณ 27,393 ไร่ หรือ 42.14 ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วย พื้นที่ทำการเกษตร 23,616 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 86.2 ของพื้นที่ทั้งหมดพื้นที่อยู่อาศัย 1,450 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 5.3 ของพื้นที่ทั้งหมด พื้นที่ป่าไม้ 2,000 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 7.3 ของพื้นที่ทั้งหมด พื้นที่อื่นๆ 327 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 1.2 ของพื้นที่ทั้งหมด

ลักษณะการใช้พื้นที่ของตำบล : พื้นที่ถือครองทั้งหมด 27,393 ไร่ พื้นที่ทำการเกษตร 23,616 ไร่ แบ่งเป็นทำนา 18,200 ไร่คิดเป็นร้อยละ 77.1 จำนวน 1,150 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 87.9 ทำสวน 3,739 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 15.8 จำนวน 900 ครัวเรือนคิดเป็นร้อยละ 68.8 ทำไร่ 1,337 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 5.7 จำนวน 219 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 16.7ปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ 320 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 1.3 จำนวน 80 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 6.1ประมง 20 ไร่ ร้อยละ 0.1 จำนวน 126 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 9.6

ลักษณะการใช้พื้นที่ของหมู่บ้าน : หมู่ที่ 1  มีพื้นที่การเกษตร 3,025 ไร่ พื้นที่อาศัย175 ไร่ พื้นที่อื่นๆ36 ไร่ พื้นที่ถือครอง3,226 ไร่ หมู่ที่ 2 มีพื้นที่การเกษตร 4,599ไร่ พื้นที่อาศัย195 ไร่ พื้นที่อื่นๆ48 ไร่ พื้นที่ถือครอง4,992 ไร่ หมู่ที่ 3 มีพื้นที่การเกษตร 2,796ไร่ พื้นที่อาศัย183ไร่ พื้นที่อื่นๆ30ไร่ พื้นที่ถือครอง2,009 ไร่ หมู่ที่ 4 มีพื้นที่การเกษตร852ไร่  พื้นที่อาศัย160ไร่ พื้นที่อื่นๆ15 ไร่ พื้นที่ถือครอง1,027 ไร่ หมู่ที่ 5 มีพื้นที่การเกษตร 3,717ไร่ พื้นที่อาศัย207ไร่ พื้นที่อื่นๆ47ไร่ พื้นที่ถือครอง5,151 ไร่ หมู่ที่ 6 มีพื้นที่การเกษตร 1,361ไร่ พื้นที่อาศัย155ไร่พื้นที่อื่นๆ40ไร่ พื้นที่ถือครอง1,976 ไร่ หมู่ที่ 7 มีพื้นที่การเกษตร 2,886ไร่ พื้นที่อาศัย185ไร่  พื้นที่อื่นๆ51ไร่ พื้นที่ถือครอง3,122 ไร่ หมู่ที่ 8 มีพื้นที่การเกษตร 4,380ไร่ พื้นที่อาศัย190ไร่  พื้นที่อื่นๆ60ไร่ พื้นที่ถือครอง4,880 ไร่

แหล่งน้ำที่สำคัญ


โครงสร้างพื้นฐาน

หมู่ที่

บ้าน

ถนนภายใน
หมู่บ้าน(เมตร)

ลาดยาง
/เทคอนกรีต

เหลือ
(เมตร)

ถนนเพื่อการเกษตร(เมตร)

1

สันมะค่า

2,850

2,710

140

8,300

2

วังผา

1,735

1,583

152

9,450

3

สันบัวคำ

3,455

2,909

546

7,300

4

สันติธรรม

1,891

1,691

200

-

5

วังน้อย

5,100

4,000

1,100

10,000

6

วังอวน

3,815

3,145

670

10,700

7

สันป่าคาม

2,264

1,604

660

12,200

8

วังศิลา

1,745

1,408

337

8,070

รวม

22,855

19,050

3,805

66,020


ตารางเปรียบเทียบเส้นทางคมนาคม

 

คำขวัญประจำตำบล

ศักดิ์สิทธิ์ดอยม่อนเลี่ยม    เชื่อมสองฝัง
วัฒนธรรมสองถิ่น             เสียงพิณกลองยาว
แหล่งข้าวพันธุ์ดี              มากมีผ้าไหม
บุญบั้งไฟประเพณี            คนดีตำบลสันมะค่า