สมาชิกสภา

นายบุญชู วันดี

ประธานสภาเทศบาล

นายศุภชัย วิชิต

รองประธานสภาเทศบาล

นายบุญนำ วิชาดี

เลขานุการสภาเทศบาล

นายสมพล ฉันทะ

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

นายผล งามเมือง

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

นางนงลักษณ์ ทาปง

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

นายสายัญต์ ตลับไธสง

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

นายบุญรัตน์ สรรเสริญ

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

นายบุญส่ง พาไธสง

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

นายธัญญารัตน์ สีสิงห์

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

นายอาทิตย์ ยามี

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

นายณัฐวุฒิ คุณวันดี

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2