สมาชิกสภา

นายทองลี เประดา

ประธานสภาฯ

นายพรมสรรพ์ คำลือเมือง

รองประธานสภาฯ

นายนิวัตร พูนพิน

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

นายศรียนต์ บุผานัน

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

นายสมพล ฉันทะ

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

นายสมศักดิ์ เอกจิตร

สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1

นายคำแสน คำเงิน

สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1

นายสมนึก สนธิ

สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2

นายดำรงค์ ศรีษะ

สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2

นายคำมวน ปาติตัง

สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2

นายสังเวียน แสงศรี

สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2

นายเฉลียว เนินสวัสดิ์

สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2