โครงสร้าง อบต.นาทุ่ง

โครงสร้างหน่วยงาน

อัตรากำลังของเทศบาลตำบลสันมะค่า (ข้อมูล ณ เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2563)

  1. พนักงานส่วนตำบล           จำนวน  20  อัตรา
  2. พนักงานจ้างตามภารกิจ    จำนวน   4   อัตรา
  3. พนักงานจ้างทั่วไป           จำนวน  11  อัตรา
  4. พนักงานจ้างเหมาบริการ   จำนวน  13  อัตรา