ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย เรื่อง มาตรการการปฏิบัติต่อผู้ส่งสินค้าทางถนนระหว่างประเทศ

ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย เรื่อง มาตรการการปฏิบัติต่อผู้ส่งสินค้าทางถนนระหว่างประเทศ

Print Friendly, PDF & Email