ศพด.ทต.สันมะค่า แจกจ่ายอาหารให้แก่ผู้ปกครองนักเรียน ในช่วงการปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

19 พ.ค.2563
คณะครู ศพด.ทต.สันมะค่า แจกจ่ายอาหารให้แก่ผู้ปกครองนักเรียน ในช่วงการปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
Print Friendly, PDF & Email