คำแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีตำบลสันมะค่า

คำแถลงนโยบาย

ของ

นายบุญเพ็ง  กำแหง

นายกเทศมนตรีตำบลสันมะค่า

แถลงต่อสภาเทศบาลตำบลสันมะค่า

………………………………………………………………………….

 

ท่านประธานสภาเทศบาลตำบลสันมะค่าที่เคารพ

ตามที่กระผม นายบุญเพ็ง  กำแหง ได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องประชาชนชาวเทศบาลตำบลสันมะค่าให้ตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลสันมะค่า กระผมมีความยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่พี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลตำบลสันมะค่าได้ให้ความไว้วางใจเลือกให้กระผมมาดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลสันมะค่า กระผมขอขอบคุณพี่น้องชาวตำบลสันมะค่าทุกท่านที่ได้มีความกรุณามอบความไว้วางใจและให้การสนับสนุนกระผมด้วยดีเสมอมา

ท่านประธานสภาเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง

          บัดนี้    กระผมได้กำหนดนโยบายการบริหารงานเทศบาลตำบลสันมะค่าเรียบร้อยแล้ว โดยมีเจตนารมณ์แน่วแน่ที่จะเข้ามาพัฒนาเทศบาลตำบลสันมะค่า ให้มีความเจริญรุ่งเรืองในทุกๆ ด้าน โดยเน้นการพัฒนาด้านต่าง ๆ ควบคู่กับการแก้ไขปัญหาที่เร่งด่วนเพื่อให้มีการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืนสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย

กระผมขอเรียนว่าการดำเนินนโยบายของกระผมทุกด้านจะขึ้นอยู่ภายใต้หลักธรรมาภิบาล    มีความโปร่งใส    ตรวจสอบได้    มีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล    และมีความคุ้มค่าเป็นไปตามเจตนารมณ์และความต้องการของพี่น้องชาวตำบลสันมะค่าอย่างแท้จริง    โดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วนและเปิดโอกาสให้มีการรับฟังความเห็นของประชาชนอย่างทั่วถึง

ท่านประธานสภาเทศบาลตำบลสันมะค่าที่เคารพ

          กระผมได้กำหนดนโยบายในการบริหารเพื่อนำเทศบาลตำบลสันมะค่าไปสู่การเป็นเทศบาลน่าอยู่    ประชาชนมีความอยู่ดีกินดี    เป็นสังคมอุดมปัญญา    โดยได้กำหนดนโยบายเป็น    ๗    ด้าน    ดังต่อไปนี้  ๑. ด้านเศรษฐกิจ

๒. ด้านสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการชุมชน

๓. ด้านโครงสร้างพื้นฐานและงานบริการสาธารณะ

๔. ด้านการศึกษา

๕. ด้านสาธารณสุข

๖. ด้านสิ่งแวดล้อม

๗. ด้านขนบธรรมเนียมประเพณี    ศิลปวัฒนธรรม    และศาสนา

  • ด้านเศรษฐกิจ

๑.๑    เร่งรัดจัดหาแหล่งน้ำให้ทั่วถึงและเพียงพอรวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรน้ำเพื่อ

เพิ่มผลผลิตทางการเกษตร    โดยการวางระบบท่อส่งน้ำใต้ผิวดิน    ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากน้ำให้มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับชนิดพืช    ตลอดจนขยายระบบการกระจายน้ำในพื้นที่การเกษตรให้ใช้ประโยชน์ได้เต็มศักยภาพ

๑.๒    ส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายเกษตรกรโดยการจัดตั้งเครือข่ายเกษตรกรประจำตำบลเพื่อให้เกษตรกรมีส่วนร่วมในการเสนอนโยบาย    และวางแผนพัฒนาการเกษตรอย่างเป็นระบบและมีระบบคุ้มครองและรักษาประโยชน์ของเกษตรกรและพัฒนาความเข้มแข็งของเกษตรได้อย่างยั่งยืนรวมทั้งการจัดตั้งตลาดกลางสินค้าการเกษตรเพื่อจำหน่ายสินค้าทางการเกษตร

๑.๓    พัฒนาภาคการเกษตรให้มีความเข้มแข็ง    และพัฒนาคุณภาพเกษตรกรเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงภาคการเกษตรโดยการส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรเพื่อพัฒนาไปสู่ระบบสหกรณ์

๑.๔    สร้างความมั่นคงด้านอาหาร    ส่งเสริมการทำการเกษตรตามแนวพระราชดำริ    ขยายกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาการเกษตรโดยการส่งเสริมกิจกรรมโครงการเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรชุมชนอย่างยั่งยืน

๑.๕     ส่งเสริมให้ตำบลสันมะค่ามีแหล่งท่องเที่ยวโดยการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและพัฒนาสิ่งแวดล้อมตามวิถีแห่งธรรมชาติและแหล่งท่องเที่ยวที่จัดทำขึ้นเอง

๑.๖    สร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในตำบลโดยการจัดให้มีโครงการจัดระเบียบการจำหน่ายสินค้าในสถานที่สาธารณะมีตลาดกลางสินค้า

๑.๗    สนับสนุนให้เศรษฐกิจภายในตำบลสันมะค่ามีความเจริญเติบโต    สร้างงานและสร้างรายได้ให้ประชาชนชาวตำบลสันมะค่าโดยการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้แรงงานของคนในพื้นที่

๑.๘    กระตุ้นเศรษฐกิจภายในเทศบาลตำบลสันมะค่าโดยมุ่งเน้นสินค้าและผลผลิตภายในเทศบาลเพื่อความเชื่อมั่นของนักลงทุน

๒.    ด้านสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการชุมชน

๒.๑    ให้ความสำคัญในการคุ้มครอง    และให้การช่วยเหลือผู้ยากไร้โดยการจัดให้มีโครงการสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ยากไร้    เพื่อช่วยเหลือครอบครัวที่ยากไร้ตามระเบียบกรมประชาสงเคราะห์    และตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลฯ

๒.๒    ให้การคุ้มครองและส่งเสริมการจัดสวัสดิการทางสังคมที่เหมาะสมแก่ผู้สูงอายุ    และผู้พิการ    โดยการสนับสนุนการบริการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการให้ได้รับความสะดวก    รวดเร็ว    โดยระบบการโอนเงินเข้าบัญชีทุกเดือน

๒.๓    ให้การคุ้มครองและช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาวโดยการสานต่อโครงการสงเคราะห์ผู้ประสบภัยหนาวโดยมอบเครื่องกันหนาวและเครื่องอุปโภคบริโภค

๒.๔    ให้บริการและอำนวยความแก่ประชาชนโดยการจัดให้มีหน่วยมวลชนสัมพันธ์    เพื่อให้บริการแก่ประชาชนในเขตเทศบาล    (จัดเต็นท์    โต๊ะ    เก้าอี้    เวที    เครื่องเสียง    รถนำขบวนแห่    สัญญาฯไฟจราจรแบบเคลื่อนที่   พร้อมรถกู้ภัย)

๒.๕    จัดระเบียบฌาปนสถาน    (ป่าสุสาน)    จัดให้มีผู้ดูแลและดำเนินพิธีการเกี่ยวกับฌาปนกิจ

๒.๖    ส่งเสริมให้ประชาชนผู้ด้อยโอกาสได้ประกอบอาชีพตามความถนัดอย่างเต็มศักยภาพของตนโดยการจัดให้มีการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ประชาชนผู้ด้อยโอกาสโดยร่วมกับกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์    และส่วนราชการอื่น ๆ    ตลอดจนจัดหาตลาดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการประกอบอาชีพ   ของประชาชน

๓.    ด้านโครงสร้างพื้นฐานและงานบริการสาธารณะ

๓.๑   จัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนางานด้านต่าง ๆ    ของชุมชนในเขตเทศบาลให้เป็นชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน

๓.๒    ส่งเสริม    สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของเครือข่ายองค์กรชุมชนที่มีอยู่แล้วให้มีความ  เข็มแข็งและผลักดันการมีส่วนร่วมของปราชญ์ท้องถิ่น    (ผู้นำพื้นฐานหมู่บ้าน)

๓.๓    สนับสนุนงบประมาณการบริหารงานแก่องค์กรชุมชนเพื่อให้เกิดศักยภาพในการพัฒนา ท้องถิ่น

๓.๔    ส่งเสริมกิจกรรมและฟื้นฟูสภาเด็กและเยาวชนในเทศบาลสนับสนุนกิจกรรมกลุ่มเยาวชน

๓.๕    ส่งเสริมให้มีเวทีสาธารณะเพื่อการแสดงความคิดเห็นของประชาชนมีส่วนร่วมในงานพัฒนา

มีทิศทางพัฒนาร่วมกัน

๓.๖    ส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี    โดยยึดหลัก    ธรรมาภิบาล    ๖    ประการ    คือ    คุณธรรม    จริยธรรม    นิติธรรม    ความโปร่งใส    ความเสมอภาคและความคุ้มค่า

๓.๗    สานต่อโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำหลาก    โดยกาขุดลอกลำห้วยต่าง ๆ    ทำพนังกั้นน้ำในจุดที่สำคัญ

๓.๘    จัดให้มีป้ายถนน    ป้ายซอยตามถนนในเขตเทศบาล

๓.๙    จัดสร้างและรางระบายน้ำ    ลำเหมืองสาธารณะเข้าสู้พื้นที่ทางการเกษตร

๓.๑๐    ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะในเขตเทศบาลให้ทั่วถึง

๓.๑๑    จัดตั้งจุดเพิ่มแรงดันน้ำประปาเพื่อเพิ่มความสะดวกแก่ประชาชนในเขตเทศบาลตำบล สันมะค่า

๔.    ด้านการศึกษา

๔.๑    เปิดโอกาสทางด้านการศึกษาให้แก่เยาวชนที่มีความสามารถโดยการจัดให้มีทุนการศึกษาแก่เยาวชนในท้องถิ่นที่มีผลการศึกษาดีจนสำเร็จการศึกษาชั้นปริญญาตรีเพื่อนำความรู้    ความสามารถโดยเฉพาะสาขาวิชาที่ขาดแคลนเพื่อกลับมาพัฒนาท้องถิ่น

๔.๒    ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนที่อยู่ในวัยเรียนมีสุขภาพอนามัย แข็งแรงสมบูรณ์    ได้รับสารอาหารครบทุกหมู่โดยการสนับสนุนอาหารกลางวันและอาหารเสริมให้ครบทุกคน

๔.๓    ส่งเสริมให้เด็กก่อนวัยเรียนมีความพร้อมที่จะเข้ารับการศึกษาอย่างมีคุณภาพโดยการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนให้มีคุณภาพและต้องไม่เสียค่าใช้จ่ายหรือเสียค่าใช้จ่ายน้อยที่สุด

๔.๔    ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษานอกระบบให้สอดคล้องกับความต้องการด้านบุคลากรของท้องถิ่นส่งเสริมศูนย์ฝึกวิชาชีพแก่ผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา

๔.๕    ส่งเสริมให้ประชาชนภายในเขตเทศบาลตำบลเจดีย์หลวงได้มีแหล่งเรียนรู้ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน    เป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์โดยการจัดตั้งศูนย์ภาษาห้องสมุดประชาชนและศูนย์การศึกษาแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น

๔.๖    เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมาย    การเมืองและประชาธิปไตยให้แก่ประชาชนโดยการจัดโครงการอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนด้านกฎหมาย    การเมืองและการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

๕.    ด้านสาธารณสุข

๕.๑    ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนเข้าถึงการบริการของรัฐ    และจัดให้มีการบริหารแก่ประชาชนโดยจัดตั้งคลินิกชุมชนเพื่อสุขภาพของประชาชน

๕.๒    ส่งเสริมให้ประชาชนได้รับการรักษาพยาบาลย่างทันท่วงทีในกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินหรือประสมอุบัติเหตุโดยการจัดให้มีทีมกู้ชีพและรถเคลื่อนที่เร็วเพื่อรับ-ส่งผู้ป่วยไปรักษายังโรงพยาบาล

๕.๓    ส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสุขภาพจิตเข้มแข็งโดยการจัดตั้งศูนย์หลักประกันสุขภาพเพื่อดูแลส่งเสริมสุขภาพกายและสุขภาพใจของประชาชนและดำเนินโครงการต่างๆ     เช่น    โครงการปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ   โครงการเยี่ยมผู้สูงอายุ    โครงการอบรมธรรมมะชำระจิตใจ   โครงการสุขภาพดีหาซื้อไม่ได้

๕.๔    ส่งเสริมและสานต่อโครงการร้านอาหารสะอาด    รสชาติอร่อย

๕.๕    ส่งเสริมให้ประชาชนบริโภคอาหารที่ปลอดสารพิษ    เช่น    โครงการกินผักปลอดสารพิษ โครงการสาม น น่าดู น่าอยู่ น่ากิน

๖.    ด้านสิ่งแวดล้อม

๖.๑    ป้องกันและแก้ไขปัญหามลภาวะทางอากาศที่เกิดขากการเผาเศษวัสดุของประชาชน    โดยการจัดให้มีหน่วยบริการเก็บเศษกิ่งไม้    ใบไม้    เพื่อลดปริมาณการเผาอันก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศ

๖.๒    ควบคุมและลดปริมาณของเสียที่กลายมาเป็นมลพิษทั้งในรูปขยะขยะอันตราย   มลพิษทางอากาศ   กลิ่นและน้ำเสียโดยการจัดทำโครงการชุมชนร่วมแยกขยะจัดจุดบริการรับซื้อขยะ    เพื่อลดปริมาณขยะในชุมชน

๖.๓    สานต่อโครงการหน้าบ้าน่ามอง    เพื่อให้ชุมชนในเขตเทศบาลเป็นเมืองน่าอยู่

๖.๔    จัดให้มีพนักงานรักษาความสะอาดตามถนนสาธารณะที่สำคัญโดยใช้แรงงานของประชาชนในพื้นที

๖.๕    สร้างรายได้    ลดรายจ่ายทางการเกษตรโดยการจัดและส่งเสริมให้มีการทำปุ๋ยอินทรีย์    ปุ๋ยหมักจากขยะมูลฝอย

๗. ด้านขนบธรรมเนียมประเพณี    ศิลปวัฒนธรรมและศาสนา

๗.๑    ส่งเสริมและฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นการแสดงพื้นบ้าน    เช่น    วงดนตรีแห่พื้นเมือง    วงดนตรีสากลและวงดุริยางค์

๗.๒    ส่งเสริมสนับสนุน    สภาวัฒนธรรมตำบลให้เป็นศูนย์วัฒนธรรมประจำตำบล

๗.๓    ส่งเสริมฟื้นฟูวัฒนธรรมและประเพณีดั้งเดิม ฮีตสิบสอง ครองสิบสี่

๗.๔    สานต่อและส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนาทุกศาสนา

ท่านประธานสภาเทศบาลตำบลสันมะค่าที่เคารพ

          กระผมจะดำเนินนโยบายตามกรอบของกฎหมายและอำนาจหน้าที่   โดยยึดหลักธรรมาภิบาล    การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี    อย่างไรก็ตามการขับเคลื่อนนโยบายหรือการเปลี่ยนแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติจะบรรลุเป้าหมายตามวัตถุได้นั้น   คงต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทุกองค์กรไม่ว่าจะเป็นฝ่ายข้าราชการประจำ    ฝ่ายการเมือง    ฝ่ายประชาชน    ภาคเอกชนและองค์กรต่างๆ   ที่เกี่ยวข้องทั้งในและนอกเขตเทศบาลฯเพื่อประโยชน์ในการดำเนินนโยบายต่อไป

ท่านประธานสภาเทศบาลตำบลสันมะค่าที่เคารพ

กระผมขอให้ความเชื่อมั่นแก่สภาเทศบาลตำบลเจดีย์หลวงอันเป็นองค์กรที่มีอำนาจหน้าที่ควบคุมการบริหารราชการของเทศบาลฯ   ว่าจะบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและยึดประโยชน์สุขของพี่น้องประชาชนตำบลเจดีย์หลวงเป็นที่ตั้งอย่างแท้จริง  ขอบคุณครับ

Print Friendly, PDF & Email