ผู้บริหารท้องถิ่นมอบหมายนโยบายด้านความโปร่งใสในการปฏิบัติหน้าที่ให้กับพนักงานและพนักงานจ้าง

Print Friendly, PDF & Email