นายกเทศมนตรีตำบลสันมะค่า ผอ.กองช่าง และ นักวิเคราะหฯ เข้าร่วมประชุมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการ ณ ที่วาการอำเภอป่าแดด

17 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.30 น. ท่านนายกบุญเพ็ง กำแหง นายกเทศมนตรีตำบลสันมะค่า ผอ.กองช่าง และ นักวิเคราะหฯ เข้าร่วมประชุมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการ ณ ที่วาการอำเภอป่าแดด จัหวัดเชียงราย

 

Print Friendly, PDF & Email