ร่วมกันทำแนวกันไฟ บริเวณ รอบๆบ่อขยะ และ หลังสำนักงานเทศบาลตำบลสันมะค่า เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากหมอกควันไฟป่า

20 ก.พ.2562 งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลสันมะค่า พนักงานเทศบาลตำบลสันมะค่า และ อพปร.ตำบลสันมะค่า ร่วมกันทำแนวกันไฟ บริเวณ รอบๆบ่อขยะ และ หลังสำนักงานเทศบาลตำบลสันมะค่า เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากหมอกควันไฟป่า

Print Friendly, PDF & Email