โครงการ วัด ประชารัฐ สร้างสุข (5ส.)

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 เทศบาลตำบลสันมะค่า นำโดยนายบุญเพ็ง กำแหง นายกเทศมนตรีตำบลสันมะค่า ว่าที่ร้อยตรีจำรอง อ่อนพุทธา ปลัดเทศบาลตำบลสันมะค่า และพนักงานเทศบาลฯ ร่วมกับ กำนันผู้ใหญ่บ้าน สท ประชาชน โรงเรียนชุมชนบ้านสันมะค่าและ วัดสันมะค่า จัดโครงการ วัด ประชารัฐ สร้างสุข (5ส.) ร่วมกันจัดจัดสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ ทั้งด้านสุขภาวะทางกาย สุขภาวะทางจิต และทำความสะอาดวัดสันมะค่า ตำบลสันมะค่า อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย

Print Friendly, PDF & Email