ร่วมกิจกรรม Kick off รณรงค์การใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.)

13 มีนาคม 2562 เทศบาลตำบลสันมะค่า นำโดยท่านนายกบุญเพ็ง กำแหง นายกเทศมนตรีตำบลสันมะค่า ท่านนพดล พยามะโน รองนายกเทศมนตรี และ ว่าที่ร้อยตรีจำรอง อ่อนพุทธา ปลัดเทศบาล ร่วมกิจกรรม Kick off รณรงค์การใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ณ. ที่ว่าการอำเภอป่าแดด อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย

Print Friendly, PDF & Email