โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า ประจำปี ๒๕๖๒

วันที่ 14 เดือนกุมภาพันธ์  พ.ศ. 2562 โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า ประจำปี ๒๕๖๒ ณ เทศบาลตำบลสันมะค่า อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย

Print Friendly, PDF & Email