โครงการ “เยาวชนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด”

วันที่ 28 – 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เทศบาลตำบลสันมะค่า ร่วมกับ ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลสันมะค่า สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงราย และกรมกิจการสตรีและครอบครัว (สค). จัดโครงการ “เยาวชนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด” ขึ้น เพื่อให้เด็กเยาวชนได้มีความรู้ รับทราบถึงปัญหาและ พิษภัยของยาเสพติดสร้างภูมิคุ้มกันทางด้านจิตใจให้กับเด็กและเยาวชนในเรื่องยาเสพติด ณ โรงเรียนชุมชนบ้านสันมะค่า โดยมี ดต.ไพบูลย์ อ้วนแก้ว จากสถานีตำรวจภูธรป่าแดด และ คุณหมออนุรักษ์ ศรีใจ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ เป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องยาเสพติด ขอขอบคุณ ท่านผู้อำนวยการ และ คณะครู โรงเรียนชุมชนบ้านสันมะค่า ที่เอื้อเฝื้อสถานที่และอำนวยความสะดวกตลอดกิจกรรม

Print Friendly, PDF & Email