ประกาศเทศบาลตำบลสันมะค่า เรื่อง การตรวจรับพัสดุ ตามโครงการปรับปรุงระบบประปาเทศบาลตำบลสันมะค่า ประจำปี 2563