เชิญชวนให้ผู้สูงอายุลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ตามโครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565

ขอเชิญชวนให้ผู้สูงอายุลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ตามโครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเบี้ยยังชีพได้ที่ สำนักงานเทศบาลตำบลสันมะค่าอำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย ติดต่อสอบถาม โทร. 052-029699 ต่อ 16

Print Friendly, PDF & Email