ประกาศเทศบาลตำบลสันมะค่า เรื่อง การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงรถส่วนกลางและกำหนดปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงของรถส่วนกลาง