งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับและเงินสะสม ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563

CCF 000017 หมุน

Print Friendly, PDF & Email