ประกาศเทศบาลตำบลสันมะค่า เรื่อง กำหนดอัตราขายแบบเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding) ตำบลสันมะค่า อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย