งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลสันมะค่า โดย นางสาวสุดาทิพย์ ไชยราช ร่วมกับ นางสาวพิชยา บุญเรือง นักวิชาการสาธารณสุขโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสันมะค่าสันมะค่า ออกประเมินร้านอาหารตามโครงการอบรมสุขาภิบาลอาหารหลักสูตรผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร ประจำปี 2564 ในเขตพื้นที่ตำบลสันมะค่า อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย

1 มีนาคม 2564 งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลสันมะค่า โดย นางสาวสุดาทิพย์ ไชยราช ร่วมกับ นางสาวพิชยา บุญเรือง นักวิชาการสาธารณสุขโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสันมะค่าสันมะค่า ออกประเมินร้านอาหารตามโครงการอบรมสุขาภิบาลอาหารหลักสูตรผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร ประจำปี 2564 ในเขตพื้นที่ตำบลสันมะค่า อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย

Print Friendly, PDF & Email