อบรม คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำที่เลือกตั้ง ผู้ช่วยปฏิบัติงานอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ประจำหน่วยเลือกตั้งและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรีตำบลสันมะค่า

วันศุกร์ที่ 26 มีนาคม 2564 เวลา 08.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลสันมะค่า ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลสันมะค่า จัดการอบรม คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำที่เลือกตั้ง ผู้ช่วยปฏิบัติงานอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ประจำหน่วยเลือกตั้งและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรีตำบลสันมะค่าในวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น. โดยมีนายถวิล สุริยะ ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลสันมะค่า เป็นประธานเปิดการอบรม พร้อมด้วย นายสมรภูมิ สวาทนา ร้อยตรีศักดิ์สิทธิ์ จุมปูปัน คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลสันมะค่า สำหรับการจัดอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ว่าที่ร้อยตรีจำรอง อ่อนพุทธา ปลัดเทศบาลตำบลสันมะค่า พร้อมด้วย นางสาวสายทอง ต๊ะวิชัย รองปลัดเทศบาลตำบลสันมะค่า นายสำเริง ชัยรัตน์ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลตำบลสันมะค่า และ นางสาวปรางทิพย์ เทียนวิหาร นิติกรปฏิบัติ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้

Print Friendly, PDF & Email