ผู้บริหารท้องถิ่นแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลตำบลสันมะค่า และ มอบหมายนโยบาย ในการบริหารงาน ประเด็นหลัก มอบหมาย การปฏิบัติหน้าที่ โดยมุ่งสร้างการทำงานเป็นทีม ภายใต้ฐานข้อมูลที่ถูกต้อง เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน เป้าหมายคือประโยชน์ สุขของประชาชน ภายใต้หลักคิด ชุมชน แห่งรอยยิ้ม 

12 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.30 น. ผู้บริหารท้องถิ่น นำโดย นายธวัชชัย จรูญชาติ นายกเทศมนตรีตำบลสันมะค่า แถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลตำบลสันมะค่า และ เวลา 14.00 น. ผู้บริหารท้องถิ่นมอบหมายนโยบาย ในการบริหารงาน ประเด็นหลัก มอบหมาย การปฏิบัติหน้าที่ โดยมุ่งสร้างการทำงานเป็นทีม ภายใต้ฐานข้อมูลที่ถูกต้อง เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน เป้าหมายคือประโยชน์ สุขของประชาชน ภายใต้หลักคิด ชุมชน แห่งรอยยิ้ม

Print Friendly, PDF & Email