การเปิดโอกาสการมีส่วนร่วมของประชาชน

มื่อวันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2564ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 – 9 ตัวแทน อสม.ประจำหมู่บ้าน ตัวแทนโรงเรียนผู้สูงอายุและปราชญ์ท้องถิ่น เข้าร่วมกิจกรรม “เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ “เพื่อตอบแบบสำรวจระดับกลุ่มและชุมชน เพื่อให้ข้อมูลแก่นักวิจัยชุมชน
เก็บรวบรวมและสังเคราะห์ข้อมูลเพื่อการพัฒนา และส่งเสริมสุขภาวะชุมชนอย่างยั่งยืน

Print Friendly, PDF & Email