ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานตามโครงการ พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอ่างเก็บน้ำห้วยเตย หมู่ที่ 9 บ้านวังแสงทอง

ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานตามโครงการ พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอ่างเก็บน้ำห้วยเตย หมู่ที่ 9 บ้านวังแสงทอง
ด้วยเทศบาลตำบลสันมะค่าโดยการบริหารงานของ นายบุญเพ็ง กำแหง อดีตนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลสันมะค่า โดยการดำเนินการร่วมกับ ว่าที่ร้อยตรีจำรอง อ่อนพุทธาปลัดเทศบาล ได้ดำเนินการจัดทำโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินการ พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอ่างเก็บน้ำห้วยเตย หมู่ที่ 9 บ้านวังแสงทอง ตามข้อเสนอโครงการกองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย ประจำปี บัญชี 2562 โดยได้รับอนุมัติงบประมาณเป็นเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นตามมติ ครม เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2562 และจัดสรรงบประมาณมายังเทศบาลตำบลสันมะค่าในปีงบประมาณ 2564 จำนวน 5,563,000 บาท โดยขั้นตอนนั้นอยู่ในระหว่างการดำเนินการก่อสร้าง ผู้รับสัญญาในการก่อสร้าง ได้แก่ บริษัท เชียงราย แลนด์ วงเงินตามสัญญา จำนวน 5,280,000 บาท ระยะเวลาในการก่อสร้างตามสัญญา เริ่มต้น วันที่ 1 เมษายน 2564 เสร็จสิ้น วันที่ 29 กรกฎาคม 2564
การดำเนินการตามโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ เพื่อการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ สร้างงาน สร้างรายได้ เป็นการบริหารงานภายใต้กรอบและอำนาจหน้าที่ของเทศบาล เป็นการสานต่อการบริหารงานของผู้บริหารงานเทศบาล

Print Friendly, PDF & Email