คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลสันมะค่า พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันมะค่า ร่วมกับ ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลสันมะค่า สภ.ป่าแดดเทศบาลตำบลสันมะค่าและ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบเหตุวาตภัยในพื้นที่ตำบลสันมะค่า อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย

20 พฤษภาคม 2564 คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลสันมะค่า นำโดย นายธวัชชัย จรูญชาติ นายกเทศมนตรีตำบลสันมะค่า และ นายฐาวุฒิ พรพุทธินันท์ เลขานุการนายกเทศมนตรี พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันมะค่า นำโดย นายบุญชู วันดี ประธานสภาเทศบาลตำบลสันมะค่า ร่วมกับ ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลสันมะค่า สภ.ป่าแดดเทศบาลตำบลสันมะค่า นำโดย ว่าที่ร้อยตรีจำรอง อ่อนพุทธา ปลัดเทศบาลตำบลสันมะค่า และ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นำโดย นายมงคล เป็ดเวียง หัวหน้างานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลสันมะค่า ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบเหตุวาตภัยในพื้นที่ตำบลสันมะค่า อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย

Print Friendly, PDF & Email