ประชุมหารือคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลสันมะค่า เพื่อให้การจัดทำหลักสูตร การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา และ การบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนชุมชนบ้านสันมะค่า ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย ณ โรงเรียนชุมชนบ้านสันมะค่า อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย

21 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.30 น. คณะบริหารเทศบาลตำบลสันมะค่า นำโดย นายธวัชชัย จรูญชาติ นายกเทศมนตรีตำบลสันมะค่า นายบุญเพ็ง กำแหง ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายฐาวุฒิ พรพุทธินันท์ เลขานายกเทศมนตรีตำบลสันมะค่า และ ว่าที่ร้อยตรีจำรอง อ่อนพุทธา ปลัดเทศบาล นางสาวสายทอง ต๊ะวิชัย รองปลัดเทศบาล พร้อมด้วย ท่านสจ.ชัยวัฒน์ อุดขา สมาชิกสภาจังหวัดเชียงราย และ คณะกรรมการสถานศึกษา ประชุมหารือคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลสันมะค่า เพื่อให้การจัดทำหลักสูตร การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา และ การบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนชุมชนบ้านสันมะค่า ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย มติที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนชุมชนบ้านสันมะค่า ได้คัดเลือก คุณครู ทองสาย ยามี เป็ประธานกรรมการสถานศึกษา
ณ โรงเรียนชุมชนบ้านสันมะค่า อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย

Print Friendly, PDF & Email