งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลสันมะค่า ร่วมกับ ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน อสม.และ รพ.สต.ตำบลสันมะค่า ออกพ่นหมอกควันและแจกจ่ายทรายอะเบทเพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ณ หมู่ที่ 1 บ้านสันมะค่า และ หมู่ที่ 3 บ้านสันบัวคำ ตำบลสันมะค่า อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย

วันที่ 8 มิถุนายน 2564 คณะบริหารเทศบาลตำบลสันมะค่า นำโดย นางคนึงนิตย์ สอนโคตร รองนายก สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันมะค่า นำโดย นายบุญนำ วิชาดี เลขานุการสภา นายสมพล ฉันทะ สมาชิกสภา นางนงลักษณ์ ทาปง สมาชิกสภา และ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลสันมะค่า ร่วมกับ ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน อสม.และ รพ.สต.ตำบลสันมะค่า ออกพ่นหมอกควันและแจกจ่ายทรายอะเบทเพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ณ หมู่ที่ 1 บ้านสันมะค่า และ หมู่ที่ 3 บ้านสันบัวคำ ตำบลสันมะค่า อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย

Print Friendly, PDF & Email