งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และ งานสาธารณสุข เทศบาลตำบลสันมะค่า ร่วมกับ ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน อสม.และ รพ.สต.ตำบลสันมะค่า ออกพ่นหมอกควันและแจกจ่ายทรายอะเบทเพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ณ หมู่ที่ 5 บ้านวังน้อย ตำบลสันมะค่า อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย

วันที่ 9 มิถุนายน 2564 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และ งานสาธารณสุข เทศบาลตำบลสันมะค่า ร่วมกับ ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน อสม.และ รพ.สต.ตำบลสันมะค่า ออกพ่นหมอกควันและแจกจ่ายทรายอะเบทเพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ณ หมู่ที่ 5 บ้านวังน้อย ตำบลสันมะค่า อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย

Print Friendly, PDF & Email