งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลสันมะค่า อ.ป่าแดด จ.เชียงราย จัด”โครงการอบรมป้องกันและระงับโรคติดเชื้อ โคโรน่าไวรัส (covic-19) ” ให้แก่บุคลากรทางการศึกษา ในเขตเทศบาลตำบลสันมะค่า เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน

วันที่ 10 มิถุนายน 2564 งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลสันมะค่า อ.ป่าแดด จ.เชียงราย จัด”โครงการอบรมป้องกันและระงับโรคติดเชื้อ โคโรน่าไวรัส (covic-19) ” ให้แก่บุคลากรทางการศึกษา ในเขตเทศบาลตำบลสันมะค่า เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน

Print Friendly, PDF & Email