งานป้องกันสาธารณภัยเทศบาลตำบลสันมะค่า ร่วมกับ งานสาธารณสุขเทศบาลตำบลสันมะค่า คณะท่านสมาชิกสภาเทศบาล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสันมะค่า อสม.ตำบลสันมะค่า กำนันผู้ใหญ่บ้าน และชาวบ้าน ลงพื้นที่พ่นหมอกคัวนเพื่อกำจัดลูกน้ำยุงลายป้องกันไข้เลือดออกในพื้นที่ ม.6 บ้านวังอวน พื้นที่หมู่ที่ 2 บ้านวังผา และ พื้นที่หมู่ที่ 8 บ้านวัง

วันที่ 18 มิถุนายน 2564 งานป้องกันสาธารณภัยเทศบาลตำบลสันมะค่า ร่วมกับ งานสาธารณสุขเทศบาลตำบลสันมะค่า คณะท่านสมาชิกสภาเทศบาล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสันมะค่า อสม.ตำบลสันมะค่า กำนันผู้ใหญ่บ้าน และชาวบ้าน ลงพื้นที่พ่นหมอกคัวนเพื่อกำจัดลูกน้ำยุงลายป้องกันไข้เลือดออกในพื้นที่ ม.6 บ้านวังอวน พื้นที่หมู่ที่ 2 บ้านวังผา และ พื้นที่หมู่ที่ 8 บ้านวังศิลา ตำบลสันมะค่า อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย

Print Friendly, PDF & Email