งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลสันมะค่า และ รพ.สต. สันมะค่า ออกพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย ที่ทำงานและบ้านของผู้ป่วยสงสัยโรคไข้เลือดออก ตำบลสันมะค่า

วันที่ 21 มิถุนายน 2564
Print Friendly, PDF & Email