รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสันมะค่าสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563