รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสันมะค่าสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563