รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสันมะค่าสมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563