ประกาศสภาเทศบาลตำบลสันมะค่า เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลสันมะค่า สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563