โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตาม โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากพิษสุนัขบ้า ตามปณิธานของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ประจำปี 2563

โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตาม โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากพิษสุนัขบ้า ตามปณิธานของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ประจำปี 2563 กิจกรรม ฉีดวัคซีน ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ระหว่างเดือน มิถุนายน ถึง กรกฎาคม พ.ศ.2563 โดยเทศบาลตำบลสันมะค่า ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอป่าแดด ณ พื้นที่ หมู่ที่ 1 ถึง หมู่ที่ 9 ตำบลสันมะค่า อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย

Print Friendly, PDF & Email