งานสาธารณสุขเทศบาลตำบลสันมะค่า และ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลสันมะค่า ร่วมกับ ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน อสม.และ รพ.สต.ตำบลสันมะค่า ออกพ่นหมอกควันและแจกจ่ายทรายอะเบทเพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ณ หมู่ที่ 1  ถึง หมู่ที่ 9 ตำบลสันมะค่า อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย

วันที่ 19 มิถุนายน 2563 คณะบริหารเทศบาลตำบลสันมะค่า สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันมะค่า งานสาธารณสุขเทศบาลตำบลสันมะค่า และ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลสันมะค่า ร่วมกับ ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน อสม.และ รพ.สต.ตำบลสันมะค่า ออกพ่นหมอกควันและแจกจ่ายทรายอะเบทเพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ณ หมู่ที่ 1  ถึง หมู่ที่ 9 ตำบลสันมะค่า อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย

Print Friendly, PDF & Email