ทศบาลตำบลสันมะค่า จัดฝึกอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2564 การเพาะเลี้ยงเห็ดตับเต่าและเห็ดโคน

วันอาทิตย์ ที่ 27 มิถุนายน พ.ศ.2564 เทศบาลตำบลสันมะค่า จัดฝึกอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2564 การเพาะเลี้ยงเห็ดตับเต่าและเห็ดโคน เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนมีความรู้ และยกระดับทักษะในการประกอบอาชีพ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลสันมะค่า อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย

Print Friendly, PDF & Email