โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข กิจกรรม การอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์

วันที่ 18 กันยายน 2563 งานสาธารณสุขเทศบาลตำบลสันมะค่า ร่วมกับ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน และ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสันมะค่า จัดโครงการการพระราชดำริด้านสาธารณสุข กิจกรรม การอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ เพื่อ ให้สตรีอายุ 30-70 ปี ในตำบลสันมะค่า มีความรู้เรื่องโรคมะเร็งเต้านม และสามารถตรวจเต้านมตนเองได้อย่างถูกต้อง ณ ตำบลสันมะค่า อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย

Print Friendly, PDF & Email