กิจกรรมอบรมให้ความรู้การเฝ้าระวังป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19 ) ให้แก่ประชากรกลุ่มเสี่ยง ประชาชนทั่วไป ในพื้นที่ตำบลสันมะค่า

กิจกรรมอบรมให้ความรู้การเฝ้าระวังป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19 ) ให้แก่ประชากรกลุ่มเสี่ยง ประชาชนทั่วไป ในพื้นที่ตำบลสันมะค่า โดยแกนนำอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ( อสม.เคาะประตูบ้าน ) ตลอดระยะเวลาที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

Print Friendly, PDF & Email