โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ตัดเย็บกระเป๋าผ้า) กลุ่มสตรีแม่บ้าน เพื่อใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และเพื่อสร้างโอกาสและทางเลือกในการประกอบอาชีพเป็นการเพิ่มรายได้ ลดรายจ่ายในครัวเรือน ณ อาคารอเนกประสงค์บ้านสันติธรรม หมู่ที่ 4 ตำบลสันมะค่า อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย

วันที่ 27 – 28 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 เทศบาลตำบลสันมะค่า จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ตัดเย็บกระเป๋าผ้า) กลุ่มสตรีแม่บ้าน เพื่อใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และเพื่อสร้างโอกาสและทางเลือกในการประกอบอาชีพเป็นการเพิ่มรายได้ ลดรายจ่ายในครัวเรือน ณ อาคารอเนกประสงค์บ้านสันติธรรม หมู่ที่ 4 ตำบลสันมะค่า อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย

Print Friendly, PDF & Email