โครงการฝึกอบรมผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เพื่อให้ผู้สูงอายุในชุมชนได้เตรียมตัวเข้าสู่วัยผู้สูงอายุที่มีคุณภาพและสามารถพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุอย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลสันมะค่า อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย

วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เทศบาลตำบลสันมะค่า จัดโครงการฝึกอบรมผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เพื่อให้ผู้สูงอายุในชุมชนได้เตรียมตัวเข้าสู่วัยผู้สูงอายุที่มีคุณภาพและสามารถพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุอย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลสันมะค่า อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย
Print Friendly, PDF & Email