งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลสันมะค่า ร่วมกับ เขตห้ามล่าพันธ์ุสัตว์ป่าทับพญาลอ ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ออกตรวจพื้นที่บุกรุกพื้นที่ป่า หมู่ที่ 5 บ้านวังน้อย และ หมู่ที่ 9 บ้านวังแสงทอง ตำบลสันมะค่า อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย

วันที่ 19 กรกฎาคม 2564 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลสันมะค่า ร่วมกับ เขตห้ามล่าพันธ์ุสัตว์ป่าทับพญาลอ นายสิงห์หาญ พรามไธสง กำนันตำบลสันมะค่า นายวิชิต ไอยรา ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 9 บ้านวังแสงทอง ออกตรวจพื้นที่บุกรุกพื้นที่ป่า หมู่ที่ 5 บ้านวังน้อย และ หมู่ที่ 9 บ้านวังแสงทอง ตำบลสันมะค่า อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย

Print Friendly, PDF & Email