ด้านที่1 ข้อที่ 22.ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา (2561-2563) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการพิจารณาทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ยกเลิกภารกิจ หรือข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ