16. มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต