แผนยุทธศาสตร์ แผนดำเนินงาน กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลสันมะค่า ประจำปี 2562